Ekologické centrum Žatec v roce 2022

Spolková činnost v roce 2022 byla skoro stejně složitá jako v minulém roce. Některé akce a aktivity EC Žatec spojené se shromážděním většího počtu členů nebyly preventivně plánovány, ale přesto se podařilo uskutečnit každoroční terénní práce na významných krajinných prvcích na nichž se vyskytuje ohrožená vegetace, uskutečnily se práce při péči o lokality u Ohře spojené s kosením travního porostu, jejich pravidelným úklidem i údržbou mobiliáře. Stálý význam si v letošním roce zachovalo i ekologické poradenství, které dosahuje kvalit standardů STEP. Celkem bylo poskytnuto 72 porad, z nichž většina z dříve uvedeného důvodu telefonicky nebo elektronicky. Většina ze zmíněných akcí se mohla uskutečnit jen díky podpoře ze strany Města Žatce.

Přidáno: 05.12.2022; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Pravidelnou péčí se pestrost květeny zvyšuje

Pravidelné kosení na lokalitě v místě výskytu páchníka hnědého u žateckého jezu přináší i letos výskyt dalších druhů vegetace. V letošním roce kromě jiného přibyla i populace sice běžného, ale zajímavého druhu květeny - lnice květel.

Přidáno: 10.08.2022; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Devětsil lékařský u železničního mostu v Žatci

Devětsil lékařský v posledních letech téměř vymizel z naší přírody a tak výskyt několika jedinců této vlhkomilné rostliny v místě pravidelně kosené lokality u železničního mostu u řeky Ohře v Žatci významně zpestřuje místní vegetaci.

Přidáno: 03.05.2022; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Indický běžec na zimovišti

V Žatci se na zimovišti vodního ptactva u Ohře zabydlil párek běžců indických. Že jejich výskyt v naší přírodě není ani běžný, ani žádoucí, je nasnadě.

Přidáno: 20.04.2022; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Dymnika dutá v Žatci u Ohře

V těsné blízkosti udržované lokality s výskytem páchnika hnědého u Ohře se intenzivně šíří bohatá popukace dymnivky duté. Jedná se zřejmě o druhý největší lokální výskyt této zajímavé rostliny v našem okrese. Přírůstek počtu jedinců této rostliny dosáhl v letošním roce několik set kusů a tak pokrývá již značnou část blízkého listnatého lesíku.

Přidáno: 20.04.2022; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Ekologické centrum Žatec v roce 2021

Spolková činnost v roce 2021 byla skoro stejně složitá jako v minulém roce. Většina akcí a aktivit je spojena se shromážděním většího počtu osob a tak omezení vyplývající z příslušných nařízení vlády limitovala jejich konání. Přesto se podařilo uskutečnit plánované terénní práce na významných krajinných prvcích na nichž se vyskytuje ohrožená vegetace, uskutečnily se práce při péči o lokality u Ohře spojené s kosením travního porostu, jejich pravidelným úklidem i údržbou mobiliáře. V jarních měsících byly kromě jiného ošetřeny výukové tabule věnované chráněným druhům vodních rostlin vyskytujících se v řece Ohři. Stálý význam si v letošním roce zachovává ekologické poradenství, které dosahuje kvalit standardů STEP. Celkem bylo poskytnuto 77 porad, z nichž většina z dříve uvedeného důvodu telefonicky nebo elektronicky. Většina ze zmíněných akcí se mohla uskutečnit jen díky podpoře ze strany Města Žatce.

Přidáno: 24.11.2021; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Pravidelná údržba mobiliáře

Stejně jako v minulých letech proběhla v minulých dnech oprava a údržba dříve zbudovaného mobiliáře. Kromě čištění či případné výměny vlastních výukových tabulí poškozených vandaly nebo sprejery je nutné pravidelné ošetření dřevěných konstrukcí a desek ochrannými nátěry a pravidelné doplnění chybějících součástí desky, zvláště lišt. V letošním roce došlo kromě jiného na tabuli věnovanou významným a chráněným vodním rostlinám řeky Ohře.

Přidáno: 06.08.2021; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Škola občanské iniciativy

Hnutí Duha nás požádalo o šíření informace o konání vzdělávacího projektu Škola občanské iniciatiy, který se koná od 23. do 29.8.2021 ve Středisku ekologické výchovy v Horním Maršově. Program je zaměřen na výuku vedení veřejné občanské kampaně, práci s médii, zapojování dobrovolníků, atd. Podrobnosti lze nalézt na www.hnutiduha.cz.

Přidáno: 28.07.2021; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Pravidelná péče o lokality podél Ohře

Pravidelnou péči o lokality podél Ohře v letošním roce provází různé komplikace. Jedná se hlavně o udržovanou plochu u zelezničního mostu. V jarních měsících to byla příprava na úplnou rekonstrukci železničního mostu spojená s celkovou výměnou tělesa mostu, kterou má provádět akciová společnost Stavby mostů Praha V dubnu byly na kosené ploše v blízkosti mostového pilíře vykopány sondy, ale následně byly práce pro letošní rok pozastaveny a tak nově instalovaný mobiliář může sloužit veřejnosti. Další drobnou závadou je zatopení části koseného území vodou z Ohře.

Přidáno: 14.07.2021; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Ekologické centrum Žatec v roce 2020

Spolková činnost v roce 2020 byla hodně složitá. Většina akcí a aktivit je spojena se shromážděním většího počtu osob a tak omezení vyplývající z příslušných nařízení vlády limitovala jejich konání. Přesto se podařilo uskutečnit plánované terénní práce na významných krajinných prvcích na nichž se vyskytuje ohrožená vegetace, uskutečnily se práce při péči o lokality u Ohře spojené s kosením travního porostu, jejich pravidelným úklidem i údržbou mobiliáře. Také byly v jarních měsících nejen ošetřeny dřevěné prvky mobiliáře, ale i vyrobeny nové stříšky na trouchnivějící pařezy v místě výskytu chráněného brouka páchníka hnědého. Rovněž bylo zbudováno z podnětu odboru rozvoje města MěÚ Žatec ohniště u nově osazovaného mobiliáře podél cyklostezky. Stálý význam si v letošním roce zachovává ekologické poradenství, které dosahuje kvalit standardů STEP. Celkem bylo poskytnuto 71 porad, z nichž většina z dříve uvedeného důvodu telefonicky nebo elektronicky. Většina ze zmíněných akcí se mohla uskutečnit jen díky podpoře ze strany Města Žatce.

Ing. Přemysl Hautke, předseda spolku

Přidáno: 01.12.2020; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Nové ohniště u Ohře

Členové ekologického centra Žatec nově zdarma zbudovali na základě požadavku odboru rozvoje Města Žatce ohniště u Ohře. Ohniště je součástí doplněného mobiliáře podél cyklostezky jehož cílem je zatraktivnit prostředí pro procházky a cyklovyjížďky nejen občanů Žatce.

Přidáno: 25.11.2020; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Terénní motocyklista ničí populaci chráněné vegetace

Při letošním kosení travního porostu na VKP Svah nad silnicí Měcholupy – Želeč členové Ekologického centra Žatec zjistili, že ve svahu přímo v populaci zlatovlásku obecného někdo projíždí terénním motocyklem. Do svahu vyjel hluboký zářez a poničil nejen svah, ale i vegetaci. Motocyklista zřejmě netuší, že jezdí ve významném krajinném prvku a ničí chráněnou vegetaci a porušuje příslušná ustanovení na ochranu životního prostředí, resp. přírody a krajiny. O věci byla informována starostka městyse Měcholupy jako zástupce vlastníka pozemku i zástupce místní veřejné správy.

Přidáno: 02.09.2020; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Broukoviště shořelo!

Je téměř jisté, že v minulých dnech někdo úmyslně zapálil broukoviště nacházející se v místě výskytu brouka páchníka hnědého v Žatci nad jezem na řece Ohři. Proč někdo zničil toto ekologické zařízení a proč museli uhynout všichni jeho malí obyvatelé je opravdu těžko pochopitelné.

Přidáno: 25.07.2020; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Nové stříšky pro trouchnivějící pařezy

Pravidelná výměna a údržba „ekologického mobiliáře“ patří mezi významné činnosti Ekologického centra Žatec. Jeho členové v minulých dnech ošetřili nátěrem a opravili informační mobiliář, vyčistili posprejované výukové tabule a vyrobili a vyměnili stříšky nad trouchnivějícími pařezy v lokalitě nad místním jezem na Ohři.

Přidáno: 28.05.2020; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Den Země v době koronavirové

Stejně jako v minulých letech proběhl ku příležitosti Dne Země 2020 úklid levostranného břeh řeky Ohře v prostoru mezi železničním mostem a lávkou u Slavoje. Tentokrát jednotlivě si každý z účastníků akce uklidil vymezenou část území a poslední z členů ekocentra zajistil i zneškodnění sebraných odpadů. Množství sebraných odpadů bylo až neskutečně malé. Celkem pouze dva velké pytle. Dříve bývalo nejvíce odpadů na oblíbených rybářských místech. Tentokrát na těchto místech nebylo téměř nic. A tak nově přibývají odpady podél cyklostezky – PET láhve, hliníkové plechovky od energetických nápojů… Že by sportovci?

Přidáno: 27.04.2020; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Ekologické poradenství v roce 2019

V souladu se Smlouvou o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Města Žatce plnilo Ekologické centrum Žatec i v roce 2019 funkci environmentální poradny. V rámci této smlouvy bylo poskytováno environmentální poradenství pro občany města Žatce a mikroregionu Žatecko v dohodnuté kvalitě a vyhovujícím rozsahu. Bylo podáno celkem 92 porad, z toho 37 e-mailem a 55 při osobním jednání. V rámci předmětné smlouvy se rovněž uskutečnily i další související aktivity spojené s distribucí informací, letáků a prospektů od centrálních orgánů státní správy a současně byly vytvořeny podmínky pro ekologické aktivity členů spolku i sympatizantů zaměřené na péči o lokality s výskytem chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin, péči o revitalizované lokality u Ohře, úklid odpadů podél řeky Ohře a výukové akce popularizující péči o významné krajinné prvky na Žatecku.

Děkujeme Městu Žatec za poskytnutou podporu v letošním roce a těšíme se na další spolupráci v roce 2020.

Přidáno: 25.11.2019; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Akce Aster linosyris

Od podzimu roku 2018 probíhaly práce na rozšíření plochy s výskytem zlatovlásku obecného /Aster linosyris/. Horká a suchá léta posledních let mají za následek pokles populace tohoto ohroženého druhu rostliny na stávající mimořádně sluncem exponované lokalitě. V minulých dvou letech se květy této rostliny vyskytovaly již jen na zastíněných ploškách a populace počtu rostlin klesla asi na 200 jedinců. Navržené opatření bylo zaměřeno na revitalizaci stávající poměrně křovinaté etáže v sousedství registrovaného významného krajinného prvku, která má menší sklon a tím i menší přímé ohrožení sluncem této sice xerothermní, ale přece jen omezeně slunce milovné rostliny. V průběhu podzimu minulého roku byly opakovaně odstraněny křoviny, náletové plevele a pokosen podrost na této jižně orientované, ale méně strmé etáži. V letošním roce pak bylo nakonec odstraněno několik zbývajících vytrvalých křovin a vyřezány pařízky. Stav lokality před započetím revitalizace plochy je na obrázcích č. 1a 2 a její aktuální stav na č.3 a 4. Věříme. že další systematickou péčí se rozšíří populace tohoto zástupce hvězdnicovitých a v případě dalšího přetrvávání suchých a horkých letních období se postupně přesune na nové nižší a méně sluncem ohrožované plochy.

Přidáno: 14.10.2019; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Louka u Ohře rozkvetla

Stačilo, aby členové žateckého ekocentra správným způsobem a ve správný čas letos dvakrát pokosili louku u Ohře v Žatci a tato krásně rozkvetla. Dříve neudržovanou, asi půlhektarovou plochu, tvořenou navážkou a zarostlou ostružinami, šípkem a kopřivami nově nahradily sice jen “obyčejné kytky”, jako mydlice lékařská, pryžec chvojka, knotovky bílá a menší společenství několika dalších, přesto je zřejmé, že pravidelná péče je správná cesta k vytváření kulturní udržované krajiny podél cyklostezky u Ohře.

Přidáno: 09.09.2019; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Krajina podél Ohře se mění

Někdy je zajímavé porovnat, jak se změní dříve neudržované plochy v průběhu několika let pravidelné péče. Revitalizace a následující pravidelná péče žateckým ekocentrem o některé plochy podél Ohře a cykostezky má však v řadě případů za následek vznik úplně jiné, kulturní krajiny. Fotografie pořízené z téměř stejného místa jsou pod článkem na prvním a druhém obrázku a také na třetíma čtvrtém obrázku. Z porovnání je vidět, jak se plocha na levé straně Ohře mezi železničním mostem a jezem změnila v průběhu tří let téměř k nepoznání.

Přidáno: 10.08.2019; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Informační deska „Osmoderma“ opět nad jezem

Členové Ekologického centra Žatec v minulých dnech opět instalovali na revitalizované lokalitě nad starým jezem u Ohře v Žatci informační tabuli věnovanou výskytu silně ohroženého druhu brouka páchníka hnědého Osmoderma barnabita. V současné době probíhá v rámci managementu péče na lokalitě ke kosení travního porostu, plevelů a náletových dřevin, péči o vysazené dřeviny a úklidu odpadů.

Přidáno: 17.04.2019; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Akce Osmoderma pokračuje

Téměř po osmi letech se členové Ekologického centra Žatec vrátili na lokalitu s výskytem chráněného druhu živočicha páchníka hnědého Osmoderma barnabita nacházející se na levé straně Ohře nad starým žateckým jezem. Jedná se o lokalitu, na níž bylo v minulosti vysazeno několik dubů letních a větší množství keřů. Tyto keře se však většinou neujaly. V průběhu příštích měsíců dojde v místě díky zájmu a podpoře odboru majetku a místního hospodářství MěÚ Žatec k opakovanému kosení travního porostu, plevelů a drobného náletu na ploše o výměře asi 0,5 ha. Při prvém kosení je vyhrabávána stařina, která bude odvezena. Součástí péče o lokalitu bude samozřejmě sběr a zneškodnění odpadků, péče o dřeviny a instalace informačního mobiliáře.

Přidáno: 09.04.2019; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Ukliďme Svět 2019

Pouze dva členové Ekologického centra Žatec se zapojili do letošní akce Ukliďme Svět. Přesto se podařilo uklidit asi 0,7 km levostranného břehu řeky Ohře mezi železničním mostem a lávkou a sesbírat asi 12 kg odpadu, v naprosté většině PET lahví, plastu a plechovek od energetických nápojů.

Přidáno: 08.04.2019; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Environmentální poradenství v roce 2018

V souladu se Smlouvou o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Města Žatce plnilo Ekologické centrum Žatec i v roce 2018 funkci environmentální poradny. V rámci této smlouvy bylo poskytováno environmentální poradenství pro občany města Žatce a mikroregionu Žatecko v dohodnuté kvalitě a vyhovujícím rozsahu. Bylo podáno celkem 117 porad, z toho 2 písemně, 52 e-mailem, 63 při osobním jednání. V rámci předmětné smlouvy se rovněž uskutečnily i další související aktivity spojené s distribucí informací, letáků a prospektů od centrálních orgánů státní správy a současně byly vytvořeny podmínky pro ekologické aktivity členů spolku i sympatizantů.

Přidáno: 26.11.2018; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Svah nad silnicí Měcholupy - Želeč 2018

Výlučně jižní až jihozápadní orientace VKP Svah nad silnicí Měcholupy – Želeč měla za následek, že zde letos nekvetlo téměř nic. Počet zlatovlásků byl o více než řád menší než v roce minulém, tedy maximálně kolem stovky rostlin, vyskytujících se většinou ve stínu křovin. Travní porost však stihl dorůst v jarních měsících a tak byl rozsah kosení stejný jako v minulých letech.

Na VKP Svah nad silnicí Měcholupy - Želeč pravděpodobně energetici přes zimu odstranili keře pod vodiči VN a tak došlo v rámci zásahu k odstranění obrostlíků a přes zimu budou odstraněny kmínky tak, aby bylo příští rok možné kosit celou spodní terasu. Jako poškození lokality a ohrožení chráněných druhů rostlin lze hodnotit průjezd terénního motocyklu kolmo svahem chráněné lokality. Věc by měl dořešit vlastník pozemku, tedy zástupci obce.

Přidáno: 15.10.2018; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Pískový pahorek 2018

Agentura ochrany přírody a krajiny i v letošním roce podpořila v rámci programu péče o krajinu kosení travního porostu na VKP Pískový pahorek. V letošním roce tato lokalita relativně bohatě kvetla, hlavně na východní a severní straně. I zde byl proto zásah intenzivnější na rozdíl od jižně a jihozápadně orientovaných svahů, kde vzhledem k enormnímu suchu a vysokým letním teplotám hlavně v letních měsících vegetace výrazně trpěla.

Přidáno: 08.10.2018; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Revitalizace plochy nad jezem v roce 2018

V minulých dnech dokončili členové ekocentra letošní práci při revitalizaci levostranného pozemku u Ohře nad jezem u Libočan. Uvést pozemek do podoby požadované zadavatelem, v tomto případě pracovníky odboru rozvoje a majetku města Žatce, někdy vyžaduje dva i více let. Práce na předmětné ploše probíhají prakticky již třetí rok a přesto, že víceleté plevel, ostružiny a šípky jsou opakovaným kosením poměrně hodně oslabené a místy již došlo k jejich náhradě travním porostem, lze předpokládat, že údržba plochy bude vyžadovat v dalších letech pravidelnou péči. Výrazné změny stavu plochy před zásahem a nyní jsou zřejmé vždy z dvojice fotografií pod textem.

Přidáno: 03.09.2018; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Ukliďme Žatec 2018

Členové EC Žatec se zapojili do kampaně Ukliďme Žatec 2018 a sešli se v sobotu 7.4.2018 u řeky Ohře, aby uklidili plochu podél cyklostezky mezi železničním mostem a jezem. Vzhledem k tomu, že se na uvedené lokalitě kromě několika pytlů odpadu nacházelo i velké množství neuklizených zbytků po pokácení tří suchých topolů, bylo nutno shrabat a odstranit i tyto zbytky.

Přidáno: 09.04.2018; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Ukliďme Česko 2018

Ekologické centrum Žatec se v letošním roce zapojí do akce organizované odbornými pracovníky útvaru životního prostředí MěÚ Žatec s názvem Ukliďme Česko, ukliďme společně Žatec. Členové EC a spolupracovníci tradičně uklidí dne 7.4.2018 plochu podél řeky Ohře v prostoru mezi železničním mostem a lávkou u Slavoje. Sraz účastníků je v 9.00 hod.

Přidáno: 28.03.2018; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Environmentální poradenství v roce 2017

V souladu se Smlouvou o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Města Žatce plnilo rovněž v roce 2017 Ekologické centrum Žatec funkci environmentální poradny. V rámci této smlouvy byl pro veřejnost zajišťován provoz ekologické poradny v kanceláři s pevnými úředními hodinami v rozsahu pondělí 8:00 hod až 16:00 hod a středa 8:00 hod až 16:00 hod. V rámci předmětné smlouvy se rovněž uskutečnily i další související aktivity spojené s distribucí informací, letáků a prospektů od centrálních orgánů státní správy (MŽP, SFŽP, MŠMT, KÚÚK, apod.) a rovněž byly vytvořeny podmínky pro ekologické aktivity členů sdružení, sympatizantů i široké veřejnosti.

Zajištění environmentálního poradenství pro občany města Žatce a mikroregionu Žatecko v dostatečné kvalitě a vyhovujícím rozsahu. Bylo podáno celkem 97 porad, z toho 4 písemně, 42 e-mailem, 51 při osobním jednání většinou v kanceláři poradny. Členění porad: 41 podněty k řešení a náměty na činnost, 16 dotazy (dešťovka, chytré veřejné osvětlení, úspory energie, ochrana půdy, staré ekologické zátěže, stav životního prostředí, zelená úsporám, legislativa, kompetence veřejné správy), 40 různé.

Přidáno: 24.11.2017; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Plocha nad jezem před revitalizací

Kdysi oblíbené tábornické místo, na němž se ještě pře dvaceti lety rovněž konaly stmelovací akce žateckého městského úřadu je v současné době silně zaplevelené, zarostlé nejen hustým náletem, ale i ostružinami a šípky. Z hustého podrostu však vykukují i perspektivní náletové duby, jasany a topoly. Předmětná plocha o výměře přesahující 3.000 m2, která se nachází v blízkosti nově budované cyklostezky nad tzv. horním jezem, se stává i perspektivním vycházkovým a rekreačním místem. Cíle revitalizace, která by měla proběhnout z důvodů kácení suchých a neperspektivních dřevin a náletů v době vegetačního klidu, je nejen vrátit místu původní vzhled, ale i realizovat opatření navržená v generelu územního systému ekologické stability pro tuto lokalitu.

Přidáno: 20.11.2017; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Jsou jich už tisíce

Hvězdice zlatovlásek /Aster linosyris/, běžněji nazýván jako zlatovlásek obecný, je příslušnou ministerskou vyhláškou klasifikován jako rostlina s pomalým, ale trvalým ústupem v celé Evropě a tak každoročně výrazně narůstající počet jedinců této ohrožené rostliny na VKP 4/97 Svah nad silnicí Měcholupy – Želeč představuje významný úspěch sanačních zásahů členů Ekologického centra Žatec. Jak ukazují přiložené fotografie dochází nejen k navyšování počtu rostlin (a je jich opravdu několik tisíc) i k postupnému rozšiřování jejich výskytu i na spodní etáže svahu. Slaví tak úspěch dlouhodobá, pravidelná a pečlivá péče o lokalitu i pravidelná podpora Agentury ochrany přírody a krajiny akcí realizovaných v rámci Programu péče o krajinu.

Přidáno: 23.10.2017; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Revitalizace p.p.č.603 v k.ú. Žatec dokončena

V minulých dnech členové EC Žatec dokončili v souladu s podmínkami stanovenými Generelem ÚSES pro danou lokalitu revitalizaci p.p.č. 603 v k.ú. Žatec. Revitalizace spočívala v opakovaném kosení travního porostu na ploše o výměře 3800 m2, odstranění křovinného a plevelného náletu na ploše asi 350 m2, ošetření vzniklých pařízků přípravkem Round up a opakovaném úklidu odpadů a jeho následného odvozu a zneškodnění. Práce proběhly v období duben až září 2017 a přispěly jak k vylepšení složení bylinného patra lokality, tak rovněž i zkrášlení plochy v blízkosti nově vznikající cyklostezky. Revitalizaci plochy podpořila v rámci svých aktivit a programu podpory a propagace společnost Nexen Tires Europe, s.r.o.

Přidáno: 02.10.2017; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Každoroční zalévání

Každoročně první horké suché dny, které přicházejí někdy v dubnu, někdy až v červnu, přinášejí potřebu zalévat loňské a někdy i předloňské sazenice a tak členům ECŽatec nezbývá, než operativně vytvářet větší či menší skupinky a po večerech se chopit této povinnosti. Tato práce bezpochyby patří mezi ty méně oblíbené, však o to více potřebné. Opakovaně tak byly zality i sazenice na v minulém roce revitalizované ploše u železničního mostu.

Přidáno: 29.05.2017; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Den Země 2017

Stalo se již téměř pravidlem, že členové Ekologického centra Žatec slaví Den Země prací. Bující jarní zeleň ohrožuje většinu loňských a nebo předloňských výsadeb a ty vyžadují včasné ožnutí, provzdušnění a nebo zalití a přihnojení. Nejinak tomu je i letos a tak se stal Den Země 2017 dnem pracovního setkání těch, které netrápí zdravotní problémy. A těch je které problémy trápí je bohužel celá řada. Přesto se podařilo ožnout několik desítek sazenic a pokosit několik arů rašící buřeně.

Přidáno: 24.04.2017; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec

Světový Den vody

Úklid břehů Ohře a dalších vodních recipientů patří každoročně mezi první akce Ekologického centra Žatec po skončení zimy. Stejně tak i letos proběhl úklid levostranného břehu Ohře v délce téměř půl kilometru mezi železničním mostem a lávkou u Slavoje. Jak dokumentují fotografie, mezi nejvíce exponovaná místa patří křovinaté plochy a meze s odpady odloženými bezdomovci, břehy řeky s odpady odloženými rybáři a okolí zahrádek s převážně biologickými odpady vyvezenými hned za ploty zahrad. Akce se uskutečnila při příležitosti Světového Dne vody v sobotu 25. března a je součástí celosvětové kampaně Clean up the World.

Přidáno: 31.03.2017; Autor: Přemysl Hautke, Ekologické centrum Žatec