Pískový pahorek Čínov - Břežany

Městský úřad Žatec, odbor životního prostředí a zemědělství do současné doby registroval ve svém správním území obce s rozšířenou působností 25 významných krajinných prvkù. Kromě dvou případů se vždy jedná o lokality s výskytem chráněných druhů živočichů a rostlin. Tyto lokality většinou vyžadují odbornou péči dle zpracované dokumentace. Navrhovaná opatření jsou realizována v rámci Programu péče o krajinu a jsou financována Agenturou ochrany přírody a krajiny v Ústí nad Labem. Ekologické centrum Žatec, o.s. se uchází o péči o tyto chráněné přírodní lokality.